Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

คำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

คำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดาวน์โหลด

แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยขน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.5)

แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างภ.ด.ส.๕ดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลแม่สอย รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-งบ-2563-รอบ-6-เดือนดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

CCF_000075ดาวน์โหลด Doc1ดาวน์โหลด Doc2ดาวน์โหลด Doc3ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ให้สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2563

มาตรา 72 พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561

CCF_000024ดาวน์โหลด CCF_000025แก้ดาวน์โหลด

กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ.2563

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่สอย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน การสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลแม่สอย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบดาวน์โหลด

รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2562

CCF_000113ดาวน์โหลด

งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562

งบแสดงฐานะการเงินดาวน์โหลด

ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฌาปนสถานป่าช้าหลวง หมู่ที่ 10 บ้านห้วยม่วงฝั่งขวา

ประกาศเทศบาลตำบลแม่สอยเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฌาปนสถานป่าช้าหลวง หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยม่วงฝั่งขวา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)              &…