Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบดาวน์โหลด

ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประกาศรับสมัครดาวน์โหลด

ประกาศเทศบาลตำบลแม่สอย เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2563

คำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

คำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดาวน์โหลด

แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยขน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.5)

แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างภ.ด.ส.๕ดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลแม่สอย รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-งบ-2563-รอบ-6-เดือนดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

CCF_000075ดาวน์โหลด Doc1ดาวน์โหลด Doc2ดาวน์โหลด Doc3ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ให้สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2563

มาตรา 72 พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561

CCF_000024ดาวน์โหลด CCF_000025แก้ดาวน์โหลด

กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ.2563

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่สอย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน การสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนดาวน์โหลด