Category Archives: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฌาปนสถานป่าช้าหลวง หมู่ที่ 10 บ้านห้วยม่วงฝั่งขวา

ประกาศเทศบาลตำบลแม่สอยเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฌาปนสถานป่าช้าหลวง หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยม่วงฝั่งขวา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)              &…

ประกาศเทศบาลตำบลแม่สอย เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง

191009061733_0001ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่8 บ้านห้วยฝาง และหมู่ที่11 บ้านห้วยห้า

190724074350_0001ดาวน์โหลด

ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 11

ประกาศเทศบาลตำบลแม่สอยเรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยฝาง และหมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยห้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)              …

ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 2 บ้านวังน้ำหยาด

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประกาศเทศบาลตำบลแม่สอยเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสำหรับประชาชน หมู่ที่ ๒ บ้านวังน้ำหยาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง--------------------------------------------------------------------   &…

ประกาศเผยแพร่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโรงวัว

ประกาศเผยแพร่ ถนน หมู่ที่5

ประกาศเผยแพร่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่4 บ้านใหม่สารภี

ถนน ม.4

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านแม่สอย

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านแม่สอย

ประกาศเทศบาลตำบลแม่สอย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน ๕๐ คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยม่วงฝั่งซ้าย เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศศพด.

ประกาศเผยแพร่ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่7 บ้านสบสอย

ประกาศเผยแพร่

ประกาศเผยแพร่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองบัว

ประชาสัมพันพันธ์-ม.15

ประกาศเผยแพร่โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านวังน้ำหยาด

ประชาสัมพันพันธ์ ม.2

ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 – หมู่ที่ 12

ประกาศเทศบาลตำบลแม่สอย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโรงวัว - บ้านห้วยมะควัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                  เทศบาลตำบลแม่สอย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคร…

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้นและรถตู้ปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานงานเศรษฐกิจพอเพียงฯ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้นและรถตู้ปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานงานเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 บก รถโดยสารเผยแพร่รถโดยสาร

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลแม่สอย

ประกาศ เทศบาลตำบลแม่สอย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒                ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารส…