สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล

นายเทอดพงษ์  วงค์จิตติมา

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

              %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c____         

นายสมชาย   สมวงค์                                                                นางจริยา  แสนสามก๋อง

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ                                                   นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ               

                                                                                   .

           นางสาววรัญญา  บุญมาปะ                            นายธวัชชัย  ใจคำ                                เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน        เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

           %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2-%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5            %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a3-%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b8%aa             %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%98%e0%b8%99-%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%ad

นางนันยิกา  วงค์กาศรี     ______     นางสาวสุคนธร  แก้วสิงห์สุ    ____                นายวรธน  ดีคำป้อ

_  เจ้าพนักงานธุรการ    _ ____    ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน    ____     ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

 

           

        นางสาววัชราภรณ์  อินต๊ะคำ                                       นายพิชิต  ใจจันติ๊บ                                          นางสาวรัชพร   สิงห์แก้ว

         ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล                                     ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป                                      ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 

                                                                                                                   

      .                                                                                         .

                                                                                                      

นางสาวอรุณลักษณ์  วังใจชิด                        นางสาวกรรณลดา  คำมะเข                           นางสาววารุณีย์  มะโนวัน

          ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                              ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

            %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b9%87%e0%b8%8d-%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%88%e0%b9%8a%e0%b8%b0               %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%8c-%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b2                     %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%81%e0%b8%a3-%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b8%b4

นางวรรณเพ็ญ  เตจ๊ะ                                             นายสุรสิทธิ์  แสนเสนา                                  นายเกรียงไกร  ใจจันทร์ทิพย์ 

แม่ครัว                                                              จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                          พนักงานดับเพลิง                   .

 

          %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%88%e0%b9%8a%e0%b8%b0%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99

_            __นายวินัย  เตจ๊ะฟั่น

พนักงานขับรถดับเพลิง                                                                                                                                                  .

____ __ พนักงานขั

 

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b8%e0%b8%98-%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%87

__%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c-%e0%b8%95%e0%b9%8a%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%87_      _%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%94

     _นายศราวุธ  ลำแสง     __________        _นายสมบูรณ์  ต๊ะมัง     ____________  นายอุดร  เคร่งครัด

พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติการฉุกเฉิน (FR)   พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติการฉุกเฉิน (FR)   พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติการฉุกเฉิน (FR)

       %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%8b%e0%b8%b2%e0%b8%a7                 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%9b%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%88

““`__นายอุดร  เคร่งครัด                                                นายพิชัย  ปวนปันใจ

พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติการฉุกเฉิน (FR)  ““พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติการฉุกเฉิน (FR)

 

                                      

นายอนุวัฒน์   สิทธิชัย                               นางสาวชัญญานุช  ไชยพรมมา                     นายอดุลวิทย์  แก้วแสนศรี

            พนักงานจ้างเหมา                                            พนักงานจ้างเหมา                                    พนักงานจ้างเหมา                 .

 

          

นายประสงค์   ปัญญามี                                                                                                                                .

พนักงานจ้างเหมา                                                                                                                                   .