สภาเทศบาลต.แม่สอย

สภาเทศบาลตำบลแม่สอย

 

chanchai
นายชาญชัย พระพันเพชร
ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่สอย

jakkrit
นายจักรกฤษ ปวนปันใจ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่สอย

dungkum
นายดวงคำ ปัญญามี
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

insom2
นายอินสม แก้วแสนศรี
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

narong matame
นายณรงค์ มาทาเม
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

nikorn boonraksa
นายนิกร บุญรักษา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

pattravut
นายภัทราวุธ กันทะสิงห์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

promjak
นายพรหมจักร ถาวัน
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

pun amornratyotin
นายปั๋น อมรรัตนโยธิน
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

sombat
นายสมบัติ ขวาคำ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

.

suntorn
นายสุนทร จันทร์เป็ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

suttipong
นายสุทธิพงษ์ ใจมูล
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

.