วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ แม่สอยพัฒนา ชาวประชามีสุข ”

พันธกิจ (Mission)

 1. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
 2. พัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพ
 3. พัฒนาด้านการบริหารสาธารณสุขมูลฐานให้ได้มาตรฐาน
 4. พัฒนาส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกระดับ
 5.  พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการบริการประชาชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน
 6.  พัฒนาส่งเสริมการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 7. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
 8. พัฒนาส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 9. พัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ย;
 10. พัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 1. โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมให้ครอบคลุมและทั่วถึง
 2.  น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรให้ทั่วถึง
 3. ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง
 4.  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า
 5.  ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง รวมทั้งการปลูกฝังและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสร้างความตระหนักอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม
 6.  ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 7.  พัฒนาบุคลากร การบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ