ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

พระราชบัญญัติ เทศบาล 2496

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่่น พ.ศ .2545

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนญาติของทางราชการ พ.ศ 2558 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ 2534

พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560