ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเทศบาลตำบลแม่สอย

1.แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 – 2564

2.ประกาศแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561-2564

3.ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริต-2561

4. รายงานผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

5. รายงานผลการดำเนินการการร้องเรียนการจัดซือจัดจ้าง

6. รายงานผลการดำเนินการร้องเรียน ร้องทุกข์

7.คู่มือการร้องเรียน ร้องทุกข์

8. ประกาศนโยบายคุณธรรม เทศบาลตำบลแม่สอยประกาศนโยบายคุณธรรม และจริยธรรมเทศบาลตำบลแม่สอย

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ทต.แม่สอย มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตราการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน มาตราการให้ผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

9.รายงานผลการดำเนินการเสริมสร้างมาตรฐาน ประจำปี 2561