ประวัติตำบลแม่สอย

ตำบลแม่สอยได้แยกออกมาจาก  ตำบลบ้านแปะ เมื่อปี พ.ศ. 2527  เดิมตำบลแม่สอยเป็นชุมชนขนาดเล็ก
เมื่อมีประชากรหนาแน่นและเพิ่มมากขึ้น  การปกครองภายใต้ตำบลบ้านแปะไม่ทั่วถึง
การได้รับข่าวสารข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า  และไม่เท่าเทียมกันและเพื่อความสะดวกในการบริหารงานการปกครอง
และการพัฒนาชุมชนให้เจริญยิ่งขึ้น  จึงได้ขอแยกออกจากตำบลบ้านแปะ  ซึ่งถือว่าตำบลแม่สอยเป็นตำบลใหม่
ของอำเภอจอมทอง  ที่มาของชื่อตำบลแม่สอย  ได้มาจากการนำชื่อหมู่บ้าน  แม่สอย  หมู่ที่ 3  ซึ่งเป็นหมู่บ้านดั้งเดิม
ของชุมชนตำบลนี้   ต่อมาเมื่อมีประชากรเพิ่มมากขึ้น  ก็มีการย้ายไปตั้งบ้านเรือนตามที่ต่าง ๆ ในบริเวณที่ใกล้เคียงกัน
และได้อพยพหนีน้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อปี     พ.ศ. 2516 จึงทำให้เกิดเป็นที่แพร่หลายของชุมชนบริเวณต่าง ๆ
และกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่มาจนถึงทุกวันนี้