ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 2 บ้านวังน้ำหยาด

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


ประกาศเทศบาลตำบลแม่สอย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสำหรับประชาชน หมู่ที่ ๒ บ้านวังน้ำหยาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ เทศบาลตำบลแม่สอย ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสำหรับประชาชน หมู่ที่ ๒ บ้านวังน้ำหยาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสำหรับประชาชน หมู่ที่ ๒ บ้านวังน้ำหยาด จำนวน ๑๐ รายการ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ชำนาญกิจ (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
สุวิช ปันเป็ง (นายสุวิช ปันเป็ง)นายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย