ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง


ประกาศเทศบาลตำบลแม่สอย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ขท ๑๙๘๕ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ เทศบาลตำบลแม่สอย ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ขท ๑๙๘๕ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ขท ๑๙๘๕ เชียงใหม่ ยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เจริญยนต์ 2005 (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙,๙๖๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
สุวิช ปันเป็ง
(นายสุวิช ปันเป็ง)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย