ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อหินคลุก โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสบสอย


ประกาศเทศบาลตำบลแม่สอย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุก ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านสบสอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ เทศบาลตำบลแม่สอย ได้มีโครงการ ซื้อหินคลุก ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านสบสอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
หินคลุก ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านสบสอย จำนวน ๗๑๔ ลูกบาศก์เมตร(๑ ลูกบาศก์เมตร) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คีธคอนสตรัคชั่น แอนด์ วิศวกรรม (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
สุวิช ปันเป็ง
(นายสุวิช ปันเป็ง)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย