ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและน้ำดื่ม ตามโครงการ ๑ อปท. ๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม


ประกาศเทศบาลตำบลแม่สอย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและน้ำดื่ม ตามโครงการ ๑ อปท. ๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ เทศบาลตำบลแม่สอย ได้มีโครงการ จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและน้ำดื่ม ตามโครงการ ๑ อปท. ๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและน้ำดื่ม ตามโครงการ ๑ อปท. ๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒๐๐ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวปวีณา ใจจันติ๊บ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
สุวิช ปันเป็ง
(นายสุวิช ปันเป็ง)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย