ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เทศบาลตำบลแม่สอย


ประกาศเทศบาลตำบลแม่สอย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่สอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ เทศบาลตำบลแม่สอย ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่สอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
วัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่สอย จำนวน ๑๔ รายการ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เน็ตเวิร์คคอม จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๘๖๔.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
นพพร ปินตาสม
(นายนพพร ปินตาสม)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย