ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง


ประกาศเทศบาลตำบลแม่สอย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง เทศบาลตำบลแม่สอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ เทศบาลตำบลแม่สอย ได้มีโครงการ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง เทศบาลตำบลแม่สอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
จัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง เทศบาลตำบลแม่สอย จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เน็ตเวิร์คคอม จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๓๓๖.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
สุวิช ปันเป็ง
(นายสุวิช ปันเป็ง)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย