ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง


ประกาศเทศบาลตำบลแม่สอย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลังเทศบาลตำบลแม่สอย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ เทศบาลตำบลแม่สอย ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลังเทศบาลตำบลแม่สอย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
วัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลังเทศบาลตำบลแม่สอย จำนวน ๒ รายการ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เน็ตเวิร์คคอม จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
สุวิช ปันเป็ง
(นายสุวิช ปันเป็ง)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย