ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น การสานตะกร้า (นางสาวเครือวัลย์   ใจจันติ๊บ)

บ้านเลขที่ 25 หมู่ที่ 1 บ้านหนองคัน ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง

จังหวัดเชียงใหม่

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทอผ้าฝ้าย (นางบัวคำ   สุภาลม)

บ้านเลขที่ 175 หมู่ที่ 3 บ้านแม่สอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง

จังหวัดเชียงใหม่

                   

                   

ภูมิปัญญาท้องถิ่น การสานตะกร้า (นายปัน   ธิกุลดี)

 หมู่ที่ 4 บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำไม้กวาดดอกหญ้า (นายปัญา  สุภาราช)

 หมู่ที่ 5 บ้านโรงวัว ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทอผ้าชนเผ่าปกากะยอ (นางสาวน้อย  วงค์จันทร์ติ๊บ)

บ้านเลขที่ 202 หมู่ที่ 6 บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง

จังหวัดเชียงใหม่

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น การแกะสลักไม้ (นายแดง   จันทร์ทอง)

บ้านเลขที่ 127/1 หมู่ที่ 9 บ้านห้วยสะแพด ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง

จังหวัดเชียงใหม่

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำกล่องข้าวจากใบลาน (นางสุพิน   แก้วเคียงคำ)

บ้านเลขที่ 153 หมู่ที่ 10 บ้านห้วยม่วงฝั่งขวา ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง

จังหวัดเชียงใหม่

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น การนวดแผนไทย (นายจันทร์แก้ว   ปินตาสม)

บ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ 11 บ้านห้วยห้า ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง

จังหวัดเชียงใหม่

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทอผ้าด้วยมือ (นางสาวนิภา   กุสุมาไพร)

 หมู่ที่ 12 บ้านห้วยมะควัด ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ภูมิปัญญาท้องถิ่น สมุนไพรพื้นบ้าน (ป้ออุ้ยหอย   บังลม)

 หมู่ที่ 12 บ้านห้วยมะควัด ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทอผ้าชนเผ่าปกากะยอ (นางลอแม   ชลธาราธิกุล)

 บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 13 บ้านห้วยพัฒนา ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม่

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น การปักผ้าชนเผ่าม้ง (นางยุพิน   แซ่ยะ)

 บ้านเลขที่ 251 หมู่ที่ 14 บ้านป่ากล้วยพัฒนา ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม่

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น การประดิษฐ์ของใช้จากไม้ (นายสุข   หนูมี)

 บ้านเลขที่ 75 หมู่ที่ 15 บ้านหนองบัว ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม่