คู่มือสำหรับประชาชน

1. สำนักปลัดเทศบาล
1.1 การขอออกหนังสือรับรองพื้นที่
1.2 การให้บริการข้อมูลข่าวสาร
1.3 การให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล

2. งานสาธารณสุข
2.1 การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือระงับเหตุรำคาญทั่วไป

3. งานสาธารณภัย
3.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.2 รับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน

4. งานพัฒนาชุมชน
4.1 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
4.2 การขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
4.3 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

5. งานการเจ้าหน้าที่
5.1 การขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม
5.2 การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5.3 การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

6. งานนิติกร
6.1 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
6.2 การขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน
6.3 การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
6.4 การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
6.5 การจดทะเบียนพาณิชย์เลิกประกอบพาณิชยกิจตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
6.6 การแจ้งกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงาน
6.7 การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
6.8 การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
6.9 การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
6.10 การรับเรื่องร้องเรียน

7. กองคลัง
7.1 การรับชำระภาษีป้าย
7.2 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
7.3 ภาษีบำรุงท้องที่

8. กองช่าง
8.1 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
8.2 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
8.3 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
8.4 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
8.5 การแจ้งขุดดิน
8.6 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
8.7 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
8.8 การแจ้งถนน ฝาท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะชำรุดเสียหาย
8.9 การแจ้งถมดิน
8.10 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

9. กองการศึกษา
9.1 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น