กองช่าง

กองช่าง

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c-%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a7%e0%b8%87

นายเทิดศักดิ์  อุ่นปวง

ผู้อำนวยการกองช่าง

                                  %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b0-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%90%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b9%8c                   %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1

_________________กกกก   กกนายวชิระ  ประเสริฐสังข์     ________________ก   กกกก    กนายอาคม  อุ่นใจแรม

______________ __กกก   กกกนายช่างโยธาชำนาญงาน  ______________กกกก   กก      _นายช่างโยธาชำนาญงาน

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%b5

 ____%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%b5              

____  _นายคนอง  ปัดลี       ____________กกกก___ก_นายธรัตน์  ปัดลี     ______________กก   ก    _

____  _พนักงานสูบน้ำ   ______________กกกกก_ ___  พนักงานสูบน้ำ    ________________    กกก  

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%a2-%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%b2           

นายอำนวย  คำสา

  พนักงานสูบน้ำ

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%a1-%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%b5

 

 

 

 

 

 

 

 

 นายบรรโลม  ปัดลี  ___________        _       

               พนักงานสูบน้ำ   ______________       _         

 

                     

   นางสาวสาวิตรี  แก้วเคียงคำ                                   นางสาวฐิติกา  รุจิเรศไพรวัลย์

     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                                                คนงานทั่วไป   ___________  

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%93%e0%b8%b1%e0%b8%8e%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b8%e0%b8%92%e0%b8%b4-%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%99

 นายณัฎฐาวุฒิ  สุภาโพน

_พนักงานจ้างเหมาประจำสถานีสูบน้ำ