กองคลัง

กองคลัง

                                                                                                                                                                               

   นางสาวอรทัย  ไชยา

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

                                 

 

นางสิรินภา  ทะระนัด                                                     นางสาวสุภาวรรณ  ยุบยำแสง

นักวิชาการคลัง                                                                  เจ้าพนักงานพัสดุ

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93-%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%aa       %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%b1             

  นางสาวสิรดาวรรณ  ยานะโส _______ นางสาวเยาวลักษณ์  เป็งขันธ์           นางสาวสุชัญญา  ยุบยำแสง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการฯ                                      ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ                            จ้างเหมาบริการ