กองการศึกษา

กองการศึกษา

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%8a-%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%a1

นายธวัช  แก้วควายงาม

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b5-%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1

                                                      %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3-%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5     

นางสาวเมทินี  นนทะธรรม                                         นางสาวอุไรวรรณ   แสนสามก๋อง                                              นางสาวจิราพร    ใจมูล

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                                         เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                                                 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2-%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b3    %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%b2

นางสาวสุรีย์  ศรีวิชัย                              นางพัฒนา  แก้วเคียงคำ                           นางศรีวรรณ์  เป็งเส้า

__________ครู                                                           ครู                                                         ครู

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b9%8c

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a2%e0%b8%b2-%e0%b8%a1%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1      %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87-%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%a1%e0%b8%b2

นางพัชรินทร์  กันทะสิงห์                           นางนิตยา  มะโนธรรม                              นางสาวดาวรุ่ง  ใจมา

________ครู                                                      ครู                                                         ครู

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b1%e0%b8%99-%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b9%8a%e0%b8%b0

นางสาวกังสดาล  ภัทรรังสรรค์                               นางสาววรณัน  ด้วงโอ๊ะ                             นางดวงดาว  จุมปาทอง

________ครู                                                         ครูผู้ดูแลเด็ก                                         ครูผู้ดูแลเด็ก

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b9%87%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8a%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b9%8c   %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%8c-%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%b3

 

___นางบานเย็น  เป็งขันธ์                                  นางสาวพรสวรรค์  อุนจะนำ                                  นางมยุรี  จันต๊ะวงศ์

______ ครูผู้ดูแลเด็ก                                               ครูผู้ดูแลเด็ก                                                   ครูผู้ดูแลเด็ก

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%87-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b9%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%a2

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b2-%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b8%a2%e0%b8%b3%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%87                       %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93   

 

นางสาวสายรุ้ง  จันชูทิพย์                           นางวิกานดา  ยุบยำแสง                                                 นางสาวดวงดาว  สุวรรณ

_ครูผู้ดูแลเด็ก   _________              ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                                                                   ผู้ช่วยดูแลเด็กเล็ก  __________`__“__  `

““““`    “““““`            

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2-%e0%b9%81%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%b0                                  

นางชาลิสา  แซ่วะ                                                                           นายรัฐภูมิ      ราชโยธา

 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                                                                         จ้างเหมาบริการ